متقاضی ملک

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

قیمت از

تا

متراژ از

تا

توضیحات

captcha

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

رهن از

تا

اجاره از

تا

متراژ از

تا

توضیحات

captcha

مالک

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

قیمت

متراژ

توضیحات

captcha

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

رهن

اجاره

متراژ

توضیحات

captcha

کمیسیون هرطرف (چه خریدار و چه فروشنده) طبق اتحادیه املاک

0 + 9% مالیات = 0
تذکر :

در برخی موارد طرفین قرارداد با توافق یکدیگر بر اساس تعرفه مصوب عمل نمی کنند. طبق عرف رایج ،میزان کمیسیون املاک فروشنده و خریدار مبلغ۰.۵ درصد میباشد. اما امکان توافق بیش از این ارقام با رضایت خریدار یا فروشنده نیز می باشد که قبل از انجام قرارداد صورت میپذیرد.(این امر تنها با توافق و رضایت طرفین امکان پذیر می باشد.)

x