برج های ارکیده

تعاونی: تعاونی ارتش(بتاجا)

پیشرفت

100%

شروع پروژه:1393/01/01

پایان پروژه:1400/02/01

وضعیت سند:تعاونی

نوع سازه:فلزی

برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده
برج های ارکیده

معرفی برج های ارکیده در شهرک چیتگر

برج های ارکیده در پهنه (آ) شهرک چیتگر ارتش (شهرک امام رضا) در منطقه ۲۲ تهران و توسط تعاونی ارتش (بتاجا) ساخته شده است. در منطقه ای به دور از آلودگی هوا و ترافیک شهری.
این برج ها شامل ۱۱ بلوک می‌باشد.
پنج بلوک از برج های ارکیده توسط شرکت بنیان توسعه و عمران هادی وابسته به بنیاد تعاون کل ارتش جمهوری اسلامی ایران (بتاجا) ساخته شده.
لازم به ذکر است که شرکت نبرد پی در ساخت ارکیده ها‌ی ۲-۳-۴-۵-۶-۷ با تعاونی ارتش مشارکت کرده است.
بسیاری از محوطه سازی های این بلوک ها تکمیل شده و محوطه های اطراف بلوک ها در حال تکمیل شدن است.
در حال حاضر زندگی در این برج ها جاری است و حتی بسیاری از واحدهای تجاری مستقر در زیر بلوک ها فعال شده و نیازهای ساکنین را مرتفع کرده است.
 

دسترسی برج های ارکیده

شهرک مسکونی چیتگر نزدیک به بزرگترین و مجهزترین مال خاورمیانه (ایران مال) می باشد که باعث سهولت در خرید ساکنین این شهرک را فراهم می نماید.
همچنین دسترسی آسان به سوپرمارکت، داروخانه و فست فود و ۷ دقیقه پیاده تا دریاچه چیتگر
برج های ارکیده از شمال به اتوبان‌ شهید خرازی و از جنوب به اتوبان شهید همدانی و اتوبان تهران کرج دسترسی دارد.
 

جزییات طبقات و واحدهای برج های ارکیده

برج ارکیده۱ :
  شامل ۱۹ طبقه ۱۰ واحدی و متراژ واحدها از ۶۹متر تا۱۱۷ متر میباشد  
برج ارکیده۲و۵ :
  شامل ۱۶ طبقه ۸ واحدی و متراژ واحدها از ۶۹متر تا۱۱۰ متر میباشد  
برج ارکیده۳و۴ :
  شامل ۱۵ طبقه ۵ واحدی و متراژ واحدها از ۹۳ متر تا ۱۲۳ متر میباشد  
برج ارکیده۶ :
  شامل ۱۵ طبقه ۱۰ واحدی و متراژ واحدها از ۶۳متر تا ۱۱۳ متر میباشد  
برج ارکیده۸و۹ :
  شامل ۱۹ طبقه ۱۰ واحدی و متراژ واحدها از ۷۶متر تا ۱۱۵ متر میباشد  
برج ارکیده۱۰و۱۱ :
 شامل ۲۷ طبقه ۴و۸ واحدی و متراژ واحدها از ۷۸متر تا ۲۵۶ متر میباشد  
 

امکانات برج های ارکیده

سالن اجتماعات و سالن ورزشی
لابی مجلل مبله و لابی من ۲۴ ساعته
۳ لاین آسانسور
۲ لاین پله اضطراری
اینترنت و آنتن و ماهواره مرکزی
سیستم سرمایش و گرمایش داکت اسپیلت
اطفا حریق
اعلام حریق
هلی پد
شوتینگ
کمد دیواری و کابینت‌های درجه ۱
 

نمایش بیشتر

جدول امکانات

پارکینگ: 3 طبقه آسانسور: 3
انباری به ازای واحد: 1 داکت اسپیلت
داکت اسپیلت بالکن
تراس لابی
اعلام حریق دوربین مدار بسته
آنتن مرکزی سالن اجتماعات
هلی پد
نگهبان
شوتینگ

برای خرید و یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

021-44740207

آپارتمان های فروشی این پروژه

1402/2/20

4

۱۱۴ متر/۲خواب / غرب

منطقه 22 سروآزاد/برجهای ارکیده

فروش

قیمت

8,650,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 114 متر
 • 1 ساله
 • 2 خوابه

1400/5/2

3

پیش فروش سهام بتاجا ارتش 50 متری

منطقه 22 سروآزاد/برجهای ارکیده

فروش

قیمت

420,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 50 متر
 • 1 ساله
 • 1 خوابه

1400/5/2

0

آپارتمان 117 متری بهترین جای منطقه 22

منطقه 22 سروآزاد/برجهای ارکیده

فروش

قیمت

4,000,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 117 متر
 • 1 ساله
 • 2 خوابه

1400/5/2

1

۸۰ متر پارتمان- ویو بدون مشرف در چیتگر

منطقه 22 سروآزاد/برجهای ارکیده

فروش

قیمت

2,640,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 80 متر
 • 1 ساله
 • 1 خوابه

1400/4/20

1

۸۰متر خوش نقشه کلید نخورده

منطقه 22 سروآزاد/برجهای ارکیده

فروش

قیمت

2,550,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 80 متر
 • 1 ساله
 • 2 خوابه

1400/4/20

1

۹۹متر برج ارکیده

منطقه 22 سروآزاد/برجهای ارکیده

فروش

قیمت

2,550,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 99 متر
 • 3 ساله
 • 2 خوابه

1400/4/20

4

آپارتمان 80متری در برج ارکیده

منطقه 22 سروآزاد/برجهای ارکیده

فروش

قیمت

2,550,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 80 متر
 • 1 ساله
 • 1 خوابه

1400/4/23

5

۹۷متر خوش نقشه برج ارکیده

منطقه 22 سروآزاد/برجهای ارکیده

فروش

قیمت

2,880,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 97 متر
 • 2 ساله
 • 2 خوابه

1400/3/31

2

آپارتمان۷۹متری ۲ خواب

منطقه 22 سروآزاد/برجهای ارکیده

فروش

قیمت

2,500,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 79 متر
 • 1 ساله
 • 1 خوابه

1400/3/31

1

۷۹ متر - ۱ خواب - ارکیده

منطقه 22 سروآزاد/برجهای ارکیده

فروش

قیمت

2,530,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 79 متر
 • 2 ساله
 • 1 خوابه


همه نظرها:

همه نظرها

پروه برج های ارکیده

شما به این پروژه چه امتیازی میدهید؟

لطفا با نظرات خود ما را در خدمات رسانی بهتر یاری کنید

نام

نام خانوادگی

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید